Villkor

FAKTURERING:

Fakturering av arvoden faktureras löpande i efterhand med betalningsvillkor 10 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och en förseningsersättning om 450 kronor. Beställarens rutiner för leverantörsfakturering ska efterföljas. Beställaren ska tillhandahålla erforderliga uppgifter som krävs för att Parternas interna rutiner för fakturering ska fungera. Beställarens rutiner ska vara enkla och inte medföra tidsspillan för Sweden HR group.

 

AVBESTÄLLNING ELLER SENARELÄGGNING AV BESTÄLLDA TJÄNSTER

Vid avbeställning, helt eller delvis, av beställda tjänster (tillkommande tjänster eller tjänster enligt uppdragsbeskrivningen) eller om beställaren senarelägger utförandet av särskilda överenskomna tjänster enligt bestämd tidplan, äger konsultbolaget rätt till ersättning motsvarande konsultbolagets arvode för den aktuella tjänsten och nedlagda kostnader. Konsultbolaget äger dock inte rätt till arvode om Beställaren skriftligen till Konsultbolaget avbeställt eller meddelat förändringar avseende tidplan med mer än 3 månaders framförhållning. För det fall konsultbolaget kan planera om sin löpande verksamhet för den utförande konsulten eller konsulterna, så att det överenskomna arvodet kan helt eller delvis kompenseras av en ny intäkt ska arvodet gentemot beställaren helt eller delvis reduceras i motsvarande mån.

 

AVTALSPERIOD

Avtalet gäller från och med överenskommet datum och pågår tills vidare med en uppsägningstid om tre (3) månader. Uppsägning ska ske med iakttagande av UPPSÄGNING AV AVTAL enligt nedan.

 

UPPSÄGNING AV AVTAL

 1. a) Uppsägning för upphörande

För det fall Parterna kommit överens om en bestämd avtalsperiod upphör avtalet vid detta datum. Om avtalet är ett tillsvidare avtal – gäller 3 månaders ömsesidig uppsägningstid.

 1. b) Avtalsbrott

Parterna äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, utan föregående rättelseanmaning eller meddelande i övrigt, om den andre parten har begått väsentligt avtalsbrott, om den andre parten kan antas vara på obestånd, ställt in betalningar, inlett företagsrekonstruktion, ackord, försatts i konkurs eller är under likvidation. Sweden HR group äger rätt att säga upp avtalet omedelbart och avbryta leverans av tjänster för det fall Beställaren inte erlägger betalning för fakturor som förfallit till betalning.

Vidare äger Sweden HR group rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, utan föregående rättelseanmaning eller meddelande i övrigt, om utförandet av tjänsten kräver närvaro hos Beställaren där Sweden HR groups konsult utsätts för arbetsmiljöproblem, kränkande eller diskriminerande behandling.

 

REKRYTERING AV KONSULT

Beställaren förbinder sig att inte rekrytera och eller anställa Sweden HR group ABs personal (HR konsulter) eller dess underkonsulter för anställning i företaget eller som konsulter genom egna företag under avtalsperioden och 18 månader efter avtalstidens upphörande. Detta gäller även för övriga dotterbolag i Beställarens koncern. För det fall Beställaren anställer Sweden HR group ABs personal eller dess underkonsulter är parterna överens om att Beställaren ska utge ett rekryteringsarvode motsvarande 6 månaders arvode, dock minst SEK 300 000 kronor exkl. moms. Beräkningen av arvodet, om arvodet inte är fast per månad, ska utgöra det genomsnittliga av fakturerade arvode, dock maximalt under den senaste 12 månadersperioden. Ovan gäller även om rekryteringen medför att personal eller underkonsulter tillhandahåller tjänster inom ramen för uppdraget genom eget eller annat externt bolag. 

 

GDPR

Personuppgifter ska behandlas av parterna i enlighet med bestämmelserna i den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR). Sweden HR group kan komma behöva ta del av anställdas mfl personuppgifter för att kunna genomföra sitt uppdrag. Sweden HR group har ingen rätt att erhålla eller behandla Beställarens data utan ett separat överenskommelse härom och under förutsättning att sådan behandling kan ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I det fall part behandlar personuppgifter uteslutande för Beställarens räkning, ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

SEKRETESS

Part förbinder sig att, så länge Part intar partsställning i detta Avtal och för en period om två år därefter, inte för tredje man röja Konfidentiell Information.

Oaktat vad som anges härom äger Part rätt att röja information som annars skulle varit konfidentiell om och i den utsträckning sådant röjande:

 1. a) krävs enligt lag eller beslut av myndighet;
 2. b) krävs i en rättsprocess som uppkommer på grund av detta avtal;
 3. c) på förhand skriftligen godkänts av den andra Parten;
 4. d) sker till Parts professionella rådgivare, under förutsättning att sådan rådgivare förbinder sig att iaktta bestämmelsen i punkt a) ovan som om den själv vore part till avtalet; eller
 5. e) avser information som är eller blir allmänt känd efter avtalsdagen på annat sätt än genom brott mot avtalet eller mot annat sekretessåtagande.

FÖRSÄKRING

Sweden HR group ansvarar för att denne innehar gällande ansvarsförsäkring för uppdragets genomförande.

 

ANVÄNDANDE AV KÄNNETECKEN MM.

Beställaren medger Sweden HR group att på sin hemsida och i marknadsföringssammanhang använda sig av beställarens logotype eller kännetecken med iakttagande av sekretess i övrigt.

 

FORCE MEJEURE

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl. a. krig, naturkatastrofer, världsomspännande epidemier, pandemier, konflikt på arbetsmarknaden hos part eller tredje man, brand, olyckshändelse av större omfattning eller myndighetsåtgärd. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra parten därom. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än 6 månader.

 

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Sweden HR groups ansvar per uppdrag och år är begränsat till maximalt 1.000.000 kronor. Om sammanlagt arvode för ett uppdrag understiger 100 000 kronor är Sweden HR groups ansvar begränsat till ett belopp motsvarande maximalt till arvodet för det aktuella uppdraget. Sweden HR group ansvarar inte för Beställarens skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av tredje mans användning av dokument eller rådgivning från Sweden HR group. Om Sweden HR group avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med Beställaren, på grund av omständighet som beror på Beställaren, eller på grund av skyldighet enligt lag, ansvarar inte Sweden HR group för den skada som detta kan leda till.

 

KLAGOMÅL, TIDSFRISTER OCH REKLAMATION

Sweden HR groups verksamhet bygger på att dess kunder är nöjda med hur tjänsterna utförs. Om Beställaren är missnöjd med hur uppdraget utförs eller ha klagomål på Sweden HR group ska Sweden HR group underrättas skyndsamt och så snart det är möjligt.

Om Beställaren vill framställa krav mot Sweden HR group ska det göras snarast efter att de omständigheter som kravet grundats på blivit känd för Beställaren och senast 6 månader efter att uppdraget upphört. Kravet ska dock framställas senast 1 månad från det att Beställaren fått kännedom om nämnda omständigheter.  För det fall reklamationsfrister inte iakttas äger Beställaren inte rätt till ersättning.

 

FULLSTÄNDIG REGLERING

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga överenskommelser, åtaganden och utfästelser som föregått dessa.

 

ÄNDRINGAR

Ändring av och tillägg till avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen upprättade och vederbörligen undertecknade av Parterna.

 

PRISJUSTERING

Arvoden gäller utifrån innevarande kalenderårs kostnadsläge för Konsultbolaget. Ändring av ovanstående arvoden sker per den 1 januari varje år med en uppräkning om 5,6 procent med anledning av förändrat kostnadsläge.

 

MEDDELANDE

Varje meddelande eller annan kommunikation enligt avtalet ska:

 • vara skriftligt;
 • på svenska eller engelska; och
 • levereras genom bud eller rekommenderat brev eller skickas med e-post till följande personer och adresser (eller sådana personer och adresser som Parterna meddelat den andre parten från tid till annan):

 

Meddelande ska anses ha verkan när det har kommit Part till handa och ska anses ha kommit Part till handa:

 • om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
 • om skickat med rekommenderat brev: två affärsdagar efter avlämnande för postbefordran; eller
 • om avsänt med e-post: när det mottagits i läsbar form (enligt rapport genererad genom att avsändarens dator registrerar ett meddelande från mottagarens server som bekräftar att e-postmeddelandet levererats till relevant adress eller om på annat sätt styrkt).

 

TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Tvist i anledning av uppdraget och detta avtal avgörs av allmän domstol.