Kompetensförsörjning – en av kärnprocesserna för HR och ständigt beskrivet som en av våra organisationers största utmaningar till följd av ökad konkurrens om talangerna och stor kompetensbrist inom vissa yrkeskategorier. Många associerar fortfarande ordet kompetensförsörjning till rekrytering och i faser av tillväxt kan verkligen det resurskrävande rekryteringsarbetet ta allt fokus. Ett framgångsrikt och hållbart kompetensförsörjningsarbete handlar dock inte om att fylla luckor. Eller det gör det förstås också, men det är en skärva av en helhet som handlar om att bygga och prioritera rätt aktiviteter för hela kedjan från attrahera-rekrytera-utveckla-behålla och avveckla och ha en tydlig idé om vad vi som bolag ska stå för i alla dessa faser.

Mobilisera organisationen för att lyckas med kompetensförsörjningen

Att jobba på alla dessa fronter och dessutom med kort- och långsiktigt perspektiv samtidigt ÄR en stor utmaning. Att säkra att varje insats, aktivitet och investering i kompetensförsörjningsprocessen faktiskt bidrar till att nå affärsmålen och följer en röd tråd är svårt. För att lyckas behöver vi sense of urgency och engagemang på alla nivåer i organisationen. HR kan inte ”fixa” detta hur snabbt vi än springer och hur fina processer vi än ritar. Ledning, personalledande chefer och medarbetare har alla nyckelroller för att vi ska lyckas och vår förmåga att mobilisera engagemang kring kompetensförsörjningen blir därför avgörande.

 

Från strategi till praktik

Hur gör man då? Att omsätta vår strategi till att saker börjar hända i organisationen kräver att vi får med de olika spelarna i organisationen. Ledningen behöver se och köpa in på det långsiktiga affärsvärdet, sätta mål och följa upp på precis samma sätt som med andra resultatmål. Kompetensförsörjningsfrågorna ska ha en självklar plats på agendan och vi behöver prata medarbetare och kompetens i ledningsgruppen.

 

Chefer och ledare har en nyckelroll i vårt behålla och utveckla-arbete. Relationsbyggande med varje medarbetare, fokus på att se potential och drivkrafter samt lyhördhet för vilka förutsättningar som behöver finnas för att skapa engagemang och prestation är helt centralt. Här behöver vi klä på våra chefer med kunskap och gärna förse dem med enkla och lättillgängliga verktyg för feedback, målstyrning och avstämningssamtal utifrån devisen att det ska vara lätt att göra rätt.

 

Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs i att marknadsföra oss som arbetsgivare genom ambassadörskap. Här behöver vi ofta bli bättre på att konkretisera värdet och förklara varför och vilken effekt vi kan uppnå med till exempel ökat LinkedIn-engagemang från medarbetare eller betydelsen av tips i rekryteringar. Ur ett internt kompetens- och lärandeperspektiv behöver vi skapa förutsättningar för våra medarbetare men också tydligt förmedla förväntningar på att samskapa, dela kompetens och till exempel aktivt bidra i onboarding av nya medarbetare.

 

Tänk, dela och jobba ihop!

Kraften som finns i att sätta samman chefer och medarbetare från olika delar av organisationen för att fånga idéer, dela goda exempel och idéer på hur vi möter kompetensutmaningar är en guldgruva. Hur gör den chef som lyckas odla fram talanger och ta fram medarbetarnas potential? I vilka team fungerar kompetensöverföring bäst – hur gör de? Hur kan vi hitta nya kreativa lösningar för att nå våra viktiga målgrupper för rekrytering? Hur kan vi få snurr på internrekrytering och interna karriärvägar?

 

Praktiska tips

Vad krävs då för att koppla greppet och satsa rätt?

  • Börja med att göra analysen av vad som är prioriterat och ger mest värde givet verksamhetsbehoven på både kort och lång sikt och sätt tydliga mål. Analysera tillgänglig data – till exempel omsättning för olika medarbetarkategorier, slutsatser från medarbetarundersökningar och avslutningssamtal etc. Har vi inte faktabaserat underlag – skaffa detta.
  • Ha kulturglasögonen på. Kultur är praktik så de arbetssätt och processer vi väljer och väljer bort inom ramen för attrahera-rekrytera-utveckla-behålla och avveckla kommer att vara kulturbyggande
  • Prioritera fokusområden och aktiviteter som är realistiska att genomföra inom målsatta tidsramar
  • Kom igång! Våga välja och våga testa initiativ i liten skala och där engagemanget finns, för att sedan skala upp lyckade insatser på bred front
  • Skapa medvetenhet och engagemang om kompetensförsörjningsfrågorna genom att sätta dem på agendan på ledningsgruppsmötet, team-möten och i dialog med medarbetarna. Lyft stories, goda exempel och resultat och koppla dem till de övergripande målen.

Behöver du kompletterande kompetens och/eller resurser till ditt befintliga HR-team för att effektivisera ert kompetensförsörjningsarbete, eller ta fram en kompetensförsörjningsstrategi? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 073-519 59 01 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är en konsultbyrå specialiserad på HR/People & Culture. Resultatet av vår leverans är alltid en förflyttning där affären står i ständig fokus. Genom projekt och löpande leverans, utvecklar vi och stärker allt från ledare och medarbetare, till processer, strukturer och kompetenser.

Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt efter dina unika behov och affärsfas och har flexibiliteten att snabbt skala upp eller ner när det behövs.

Vi arbetar i team, vilket ger våra kunder fördelarna med att ha en hel HR/People & Culture-avdelning till sitt förfogande – oavsett uppdragets storlek. Vår omfattande expertis och erfarenhet säkerställer att vi alltid fokuserar på affärsnyttan av de tjänster vi levererar.

Som kund hos oss får du en stärkt organisation.