Forskaren Johan Westerman har skrivit en avhandling gällande jobbytens påverkan på lärandet, och kommer fram till att jobbytet har positiv påverkan på lärandet på den framtida kunskapsorienterade arbetsmarknaden. Att framtidens arbetsmarknad kommer att bli ännu mer kunskapsorienterad är något vi ser spår av redan nu, särskilt i efterverkningarna av pandemin. Vilka möjligheter och svårigheter kan vi se i relation till detta?

Det rapporteras om kommande massarbetslöshet och att vi går mot en djupare lågkonjunktur än den vi gick igenom 2008. Den förmodas dock bli mindre långvarig, minst ett år givet framkomsten av ett vaccin som bromsar den globala pandemin och dess effekter ur ett hälso-och ekonomiskt perspektiv.

Vi kommer att hämta oss från den nedgången vi har framför oss men det kommer att kosta för individ och företag. Konkurserna innebär att många blir uppsagda och utan jobb. Att bli uppsagd och att utan egen vilja behöva lämna sitt jobb är oerhört tungt och sätter både självförtroende och självkänsla i gungning för den som drabbas.

Men, det finns möjligheter för en person som är uppsagd att ha en stark positionering på arbetsmarknaden.

I Hilda Djupenströms TT-artikel som togs upp av SvD 14 juni, intervjuas Johan Westerman, doktor i sociologi vid Stockholms Universitet. Westerman har undersökt sambandet mellan jobbyten och nivån av lärande senare i livet. Resultaten presenterar han i en doktorsavhandling och fastställer att det är positivt för lärandet att byta jobb.

Tesen att långvariga relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, leder till mer ansvar och uppgifter och därmed ett högre lärande stämmer inte menar Westerman.

I jämförelser mellan de som stannat på en och samma arbetsplats under lång tid och de som bytt jobb fler än två gånger under en tioårsperiod, så skapas förutsättningar för den senare kategorin att lära sig mer och mer längre fram i livet.

”- Den positiva effekten på lärande leder till mer kunskap vilket i allmänhet leder till att man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det gäller alltså inte bara lärandet i samband med introduktionen till det nya arbetet utan också lärandet senare i livet”, menar Westerman.

Kunskap föder helt enkelt ny kunskap vilket skapar ett större värde och ännu bättre förutsättningar för den enskilde att bidra på nya arbetsplatser i framtiden.

För den enskilde som riskerar att drabbas av varsel, avsked och kanske arbetslöshet, kan det ofrivilliga jobbytet (såväl som det frivilliga) leda till långsiktiga fördelar på arbetsmarknaden.

Westerman ser att trenden mot kunskapsorientering inom företag i framtiden fortsätter och att kunskap kan komma att premieras högre än exempelvis lojalitet. Detta stämmer i hög grad överens med andra trender som vi ser inom företag vi arbetar med – stort fokus ligger på kontinuerligt lärande och innovation, för att ständigt hålla sig i framkant.

Därmed ser vi redan nu att organisationer i allt högre utsträckning premierar kunskap och förmåga att lära sig. Det gäller att snabbt kunna anpassa sig efter nya förhållanden och tänka om, vilket blivit särskilt tydligt under Coronapandemin som slagit hårt mot företag och organisationer.

Vi ser även att trenden om kunskapsorientering inte enbart går i en riktning, utan det ställs även högre krav på företag att säkerställa att sina medarbetares utvecklas. Redan nu kan vi se att allt fler medarbetare förväntar sig en snabb utveckling på arbetet och att de förväntar sig att sin inlärningskurva ska gå brant uppåt. Både arbetsgivare och arbetstagare värderar lärande och kunskap högt.

Har en individ erfarenhet av jobbyten, tvingats tänka nytt samt lära sig nya saker över tid, finns det en klar fördel för sin egen position på arbetsmarknaden och den framtida arbetsgivaren kommer att ha fördel av en medarbetare som har den erfarenheten.

Detta leder bland annat till utmaningar där företag behöver fundera på hur de positionerar sig bäst. Vad är viktigt för arbetstagaren och hur gör organisationer sig attraktiv för att möta kraven på lärande och kunskap? Har ett företag detta klart framför sig – innebär det stora fördelar på framtidens arbetsmarknad.

Vill du veta mer? Kontakta oss här!