Det pratas mycket om hybridledarskap nu, det vill säga att i sitt ledarskap leda både på plats och digitalt i kombination är för många den nya verkligheten, post-covid. Jag, Nanette Brink, har reflekterat kring hybridledarskap och vad som egentligen är nytt med fenomenet.

Hybridledarskap

Även om digitala arbetsformer och distansarbete för en del organisationer är en ny erfarenhet i och med Covid-19-pandemin, så är det för många organisationer, inte minst globala företag med medarbetare utspridda geografiskt, inte en ny företeelse och forskning på området har också bedrivits ända sedan 1970-talet. Forskning visar att både prestation och produktivitet kan få en boost av distansarbete och att jobbtillfredsställelse och engagemang kan öka. Dessa effekter påverkas dock starkt av de förutsättningar som ges. Goda arbetsrelationer, bra kommunikation och tekniskt stöd är faktorer som inverkar och som vi i en hybrid arbetsform behöver fundera kring.

Så vad ställer då hybridledarskapet för krav på dig som ledare? Jag tänker att kärnan i ditt ledarskap är densamma, du är densamma. Så vad är det då som skiljer?

  • Är du van att leda genom att fånga upp medarbetarna genom spontana möten på kontoret och ”Management by walking around”, behöver du hitta en metod för att få detta att fungera digitalt. Samma sak gäller din egen tillgänglighet som chef. Kör du öppen-dörr-principen på kontoret där medarbetarna kan komma förbi behöver du spegla detta digitalt. Kanske genom att boka in tydliggöra tillgänglig tid i kalendern?
  • En annan utmaning blir att förmå kommunicera och arbeta med relationer utan dimensionen kroppsspråk, tonläge och de nyanser som vi fångar upp när vi är i samma rum. Hybridledarskapet kräver en större medvetenhet och proaktivitet kring val av kommunikationsform. Låt ett kort digitalt möte ersätta mailen och använd videomöte istället för telefon för att kunna se varandra och uppfatta nyanser.
  • Relationen är en förutsättning och utgångspunkten i allt ledarskap. För att du ska ha genomslagskraft som ledare, kunna ge stöd och visa omsorg behöver det finnas en tillitsfull relation i botten mellan dig och din medarbetare. Är relationen väl etablerad blir formen för arbetet inte lika avgörande. Lägg därför tid och fokus på att se till att etablera relation med alla dina medarbetare. Detta blir extra tydligt vid introduktion av nya medarbetare men handen på hjärtat – visst finns det individer i teamet som du som ledare har lite svårare att få grepp om och lära känna? Kanske behöver du för dessa öka frekvensen av fysiska möten. Samma sak gäller förstås för teamet – att med jämna mellanrum träffas livs levande stärker gruppen och gör det digitala samarbetet så mycket lättare.
  • Förväntningskartan behöver vara tydlig när frihet och flexibilitet att styra sin närvaro ökar. Vi behöver koppla greppet kring förväntningar och mål och kommunicera detta så att alla vet vart vi ska och vad vi ska åstadkomma tillsammans. Är det tydligt vad individer och team ska åstadkomma och är målen accepterade? Hur ser strukturen för feedback och uppföljning ut? Hur ger vi feedback och hur firar vi framgång tillsammans?
  • Glöm inte bort att arbetsmiljöansvaret gäller oavsett om din medarbetare arbetar på distans eller på kontoret. Detta gäller såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. I ett läge med hybrid arbetsform är det därför viktigt att inkludera distansarbetsplatsen både i det förebyggande och uppföljande arbetsmiljöarbetet. Detta kan göras genom att arbeta med checklistor till hjälp för att bedöma om medarbetaren har en fungerande hemarbetsplats samt att tydliggöra vad medarbetaren kan tänka på och göra själv för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt utanför kontoret.

För att summera, ta fram en Post-Covid-strategi nu. Vänta inte och se hur det utvecklar sig.  Sätt tydliga ramar kring arbetsformer, balans mellan kontorsnärvaro och distans-arbete, mötesfrekvens och former för olika möten och bygg ramarna på en genomtänkt idé. Berätta varför ni som företag har valt er Post-Covid-strategi och vad som är vägledande för just er modell.

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov. 

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.