Enligt Stiftelsen för Strategisk Forskning kommer vartannat jobb att ha automatiserats inom 15 år. Utvecklingen och förändringstakten på arbetsmarknaden såväl som i världen går extremt snabbt jämfört med bara några år sedan och komplexiteten att leda bolag har aldrig varit större. Det ställer nya och höga krav på hur organisationer leds och hur individer leder sig själva. Förmågor som att vara innovativ, modig och kreativ värderas allt högre och är desto viktigare i en snabbföränderlig och digital värld. Detta måste prägla din organisations strategi, kultur och arbetssätt – ett Growth Mindset behöver premieras och kopplas till affärsmål.

Många tidskrävande processer och arbetssätt kommer förbättras och bli smidigare. Vissa kommer till och med att försvinna. Imorgon kan din affärsidé ersättas av avancerad teknik och då gäller det att snabbt ställa om. Som företagsledare behöver du kunna möta dina kunder och din affär med flexibilitet eftersom det är sant idag, inte behöver vara det imorgon.

För att ett företag ska hålla sig konkurrenskraftigt gäller det att företaget är anpassningsbart och innovativt, där man strävar efter att konstant förbättra sina affärsidéer och arbetssätt. Vi behöver kunna ta till oss ny kunskap snabbt, vi behöver kunna lära oss och förbättra oss ofta. Det ställs därför höga på ledarskapet – vi behöver kunna leda förändring och förbättring i stor komplexitet och föränderlighet.

Företag behöver därmed säkerställa att det finns en kultur som uppmuntrar till lärande och kreativitet som i sin tur leder till innovativa idéer – som bidrar till verksamhetens framgång. Det behöver finnas ett Growth Mindset.

Hur främjar vi ett Growth Mindset?

Ett Growth Mindset och en kultur som uppmuntrar medarbetare till att lära sig kontinuerligt på jobbet är en nyckel till framgång.

För att ett Growth Mindset ska främjas är det tre faktorer som är särskilt viktiga:

  • Empowerment – Medarbetare fattar beslut och tar ansvar för sitt lärande
  • Utforskande – Medarbetare testar sig fram kring nya metoder och arbetssätt
  • Stark Feedback-kultur – åt alla håll!

För att detta ska kunna vara möjligt behövs en stabil grund av tillit och förståelse och acceptans för olikheter.

Som ledare behöver du jobba med empowerment – tryck ut besluten i organisationen. Medarbetaren ska vara i centrum där medarbetaren reflekterar och tar kontroll över vad som behövs för att bidra till företagets och sin egen framgång. Det gäller att ständigt försöka förbättra arbetssätt och sträva efter utveckling.

Det finns en enorm kraft i att involvera medarbetare där de tar ansvar för att sätta upp sina lärandemål. De sitter ofta på viktig kunskap och input för deras egen utveckling så väl som för företaget i stort.

Medarbetare vet vilka angreppssätt som tidigare fungerat och vad som kan vara värdefullt att utforska framåt. Ledare ska här stötta och agera bollplank utan att detaljstyra. Det behöver därmed finnas en feedback-kultur så att det nya och utforskande kan utvärderas på ett konstruktivt sätt. Det bästa är om alla i organisationen kan och vill ge feedback till varandra, inte enbart ledare.

Genom dessa tre punkter så främjas ett Growth Mindset med lärande, kreativitet och innovation som främjar företagets och individens utveckling.

Koppling till affärsnytta

Det som vi inte får glömma är att ett Growth Mindset ska ha stark förankring i affärsmål och affärsnytta. Organisationen behöver därför ha uttalade och tydligt kommunicerade mål och strategier som är förankrade i praktiken. Alla i organisationen ska veta vilka målen är och hur de kan bidra till målen. På så vis blir enklare för ledare och individ att sätta upp en utvecklings- och lärandeplan eftersom det är tydligt vilka kompetenser och resultat som behövs för att bidra till företagets resultat och helhet.

Vill du outsourca din HR-funktion, anlita en interim HR eller behöver du stöd i ett projekt? Vi skräddarsyr alltid en lösning efter behov.

Vi kan bland annat hjälpa er att sätta affärsmål och förankra dem i organisationen samtidigt som ni främjar ett Growth Mindset.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 08 – 400 261 88 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att jobbat i HR- och chefsbefattningar (både strategiskt och operativt) vilket gör att vi snabbt tar oss in i verksamheten och levererar från dag ett. Vår breda kompetens och långa erfarenhet säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar.