Vi har under ett antal år sett en stark ekonomisk tillväxt för många bolag, kanske framför allt inom tech-branschen. Vi är dock troligt inne i ett skifte och mot bakgrund av den osäkerhet som präglat och fortsätter att prägla vår omvärld har och kommer en del företag troligt behöva se över sina affärsstrategier. Att gå från ett organisatoriskt läge där fokus varit stark tillväxt till att i stället tänka lönsam tillväxt kräver inte sällan att man behöver se om hur man strukturerar och organiserar sin verksamhet. Detta kan bland annat resultera i omstruktureringar och/eller neddragningar, ibland med uppmärksammad utgång; något vi sett exempel på i media de senaste månaderna. Utmaningarna med att genomföra en organisationsförändring är många och det krävs att man navigerar dessa på ett medvetet sätt för att minimera riskerna och skapa förutsättningar för en organisation som går starkare ur förändringen.

swedenhrgroup_omstrukturering

Det är viktigt att man som arbetsgivare ser till att medarbetarnas upplevelse av förändringen uppmärksammas och att frågor de eventuellt sitter på kan komma att besvaras. Svåra omorganisationer behöver inte sluta i negativa känslor – utan kan genomföras med bibehållen svansföring och gott rykte. Så länge rätt förutsättningar skapas inför, under och efter omorganisationen.

Nedan hittar ni fyra tips för att på ett framgångsrikt sätt hantera en omstrukturering. Observera att dessa tips är på en hög nivå och att mer detaljerade planer behövs.

Fyra tips för att proaktivt stärka organisationen inför en omstrukturering

 

1. Sätt målbild och principer för genomförande

Vi rekommenderar alltid våra kunder att analysera omstruktureringen/omorganisationen innan utförande. Diskutera i ledningsgruppen samt med andra relevanta intressenter vad vill ni vill uppnå med förändringen och vilka grundprinciper/värderingar som ska vara vägledande för processen och hanteringen av densamma. Viktiga frågor att ställa är bland annat: Hur påverkar detta synen på oss som bolag? Hur vill vi att olika intressenter ska tänka när de ser tillbaka på hanteringen av omstruktureringen? Vilka värderingar vill vi ska genomsyra vårt agerande? Att tidigt tänka kommunikation och varumärkespåverkan är av största vikt.

 

2. Se över de juridiska samt ekonomiska förutsättningarna

Vikten av att se över de ekonomiska samt de juridiska förutsättningarna för att genomföra en omstrukturering är nästan självförklarande. Vad finns det för arbetsrättsliga förutsättningar och riktlinjer vi behöver förhålla oss till (exempelvis kollektivavtal)? Vilka är våra finansiella riktlinjer (vad får processen kring omstruktureringen kosta)?

 

3. Sätt en intern och extern kommunikationsplan

Utan ett internt tydligt kommunicerat syfte så blir det svårt att hålla rätt kurs i takt med förändringen. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för ett bra, effektivt och schysst genomförande och en viktig grund för att hålla rätt kurs genom hela förändringen. Viktiga frågor att fundera över är bland annat: Hur kommer denna förändring att påverka vårt Employer Brand samt vårt varumärke i ett större perspektiv? Hur ska vi föra den interna och externa kommunikationen? Vad ska kommuniceras, när och till vilka? Som i alla projekt så skapar en tydlig plan rätt förutsättningar för att lyckas.

 

4. Rusta alla chefer

När väl processen är i gång så är det av oerhörd vikt att se till att cheferna är rätt rustade för att kunna hantera dialogen och processen med sin personal. Att skapa förutsättningar för cheferna att kunna informera sin personal på ett transparent men empatiska sätt är särskilt viktigt. Viktiga frågor att ställa sig är: Vilken information behöver cheferna? Vilka frågor kan de tänkas få från sin personal? Vilka stöttande aktiviteter kan vi erbjuda alla anställda?

Står ni inför en omstrukturering eller en omorganisation? Behöver ni kompletterande kompetens och/eller resurser för att skapa rätt förutsättningar för er organisationsförändring? Varmt välkommen till oss, vi anpassar alltid en lösning efter behov.

Läs mer om hur vi jobbar här eller ring oss på 073-519 59 01 så bokar vi upp ett möte att lyssna in era behov.

Om Sweden HR group

Sweden HR group är ett konsultföretag som erbjuder den mest flexibla och moderna lösningen på alla era organisations och HR-relaterade områden, från strategi till praktiskt genomförande.

Vi skräddarsyr upplägg efter ert unika behov och har flexibiliteten att snabbt kunna skala upp eller ner i tid när behoven ändras.

Vi arbetar i team vilket ger våra kunder funktionen av en hel HR-avdelning – oavsett uppdragets storlek.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet (från linjen och som konsulter) säkrar att vi alltid har fokus på affärsnyttan av det vi levererar. Hos oss får våra kunder helt enkelt den mest flexibla och moderna HR-lösningen. Vi kallar det framtidens HR.